Hiroshima

10-080

Fumiko standing by the Genbaku Domu (Atomic Bomb Dome.)