Nikko

09-067

Sanbutsu-do, the largest temple in the Nikko Mountains.