Shanahan, Pat

Shanahan, Pat

Pat Shanahan

12-30-1937; 3-10-2008

Born in Milwaukee