Shanahan, Tom

Shanahan, Tom

Tom Shanahan

2-13-1925; 3-10-2014

Born in Milwaukee