Enoshima

1950s-188

Katase-bashi and Bento-bashi.